ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az Általános Adatkezelési Tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló  (EU) 2016/679 rendelet                                       (a továbbiakban: GDPR)alapján készült ( a továbbiakban: Tájékoztató).

A GDPR 4. cikkének 7. pontja alapján a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatkezelések vonatkozásában Kollarics Attila e.v. (a továbbiakban: Adatkezelő) adatkezelőnek minősül.

Az Adatkezelő adatai a következők:

Kollarics Attila egyéni vállalkozó

Nyilvántartási szám: 55152956

Adószám: 56501607123

Statisztikai számjel: 56501607869023103

Székhely: 6400. Kiskunhalas, Kisfaludy u. 82.

Postai cím: 6400. Kiskunhalas, Kisfaludy u. 82.

E-mail cím: kolatila@gmail.com

Honlap cím: totorozenekar.hu

Képviselő neve: Kollarics Attila

Képviselő elérhetőségei: + 36 70 247 37 67

 1. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS

Az Adatkezelő fokozott figyelmet fordít a számára átadott személyes adatok védelmére, valamint a személyes adatok kezelése során a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek betartására. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan technikai és biztonsági intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. Az Adatkezelő adatkezelése összhangban van az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról                              és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.), GDPR.

 • ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 •  adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja
 •  adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül                        a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

3. KEZELT ADATOK, AZ ADATKEZELÉS TÍPUSA

 • 3.1. Általános rendelkezések
 • 3.1.1. Az adatok gyűjtése a www.akoltoztetopecs.hu oldalon keresztül, valamint a jogviszonyt megalapozó szerződés megkötése során történik.
 • 3.1.2. Az Adatkezelő a 3. pontban felsorolt adatok közül nem mindegyiket kezeli szükségszerűen, azonban vannak olyan adatok, amelyek kezelése nélkülözhetetlenek az adott jogviszony fennállására tekintettel.
 • 3.1.3. Az Adatkezelő az adatok megadása előtt tájékoztatja az Érintettet az adatkezelés szabályairól olyan módon, hogy a Tájékoztatót a szerződés megkötésekor átadja az Érintett részére vagy online hozzájárulás esetén a Tájékoztatót elérhetővé teszi                                                              a www.akoltoztetopecs.hu oldalon.
 • 3.2. Megrendelő adatainak kezelése
 • 3.2.1. Személyes adatok:
  • név
  • születési hely, idő
  • e-mail cím
  • telefonszám
  • lakcím
 • 3.2.2. Adatkezelés célja: Az adatok kezelésére kizárólag a jogviszony létesítése, valamint jogszabály által előírt nyilvántartás vezetési kötelezettség ellátása érdekében kerül sor.                Az Adatkezelő az Érintett adatait a megjelölt céloktól eltérő célra nem használja fel.
 • 3.2.3. Adatkezelés jogalapja: A szerződés teljesítése, melyben az érintett az egyik fél.
 • 3.2.4. Kezelés időtartama: Az adatok a szerződés megkötésétől számított 5 év elteltével minden további jognyilatkozat nélkül törlésre kerülnek, kivéve azon adatokat, melyek megőrzését egyéb jogszabályok előírják.
 • 3.3. Az árajánlat-kérőkkel kapcsolatos adatkezelés
 • 3.3.1. Személyes adatok
  • név
  • e-mail cím
  • lakcím
  • telefonszám
 • 3.3.2. Adatkezelés célja: Az adatok kezelésére az Érintettel való kapcsolattartás, illetve                      az árajánlat elkészítése okán kerül sor. Az Adatkezelő az Érintett adatait a megjelölt céloktól eltérő célra nem használja fel.
 • 3.3.3. Adatkezelés jogalapja: Az érintett által adott hozzájárulás.
 • 3.3.4. Kezelés időtartam: Az adatkezelés mindaddig tart, ameddig az Érintett az adatok törlését nem kéri, de – szerződéskötés hiányában – az árajánlat kérésétől számított legfeljebb                6 hónap.

4. ADATTOVÁBBÍTÁS

 • Az Adatkezelő kizárólag a következők számára továbbíthat személyes adatokat: könyvelő.
 • Az árajánlat-kérők adatai nem kerülnek továbbításra.
 • Az Adatkezelő harmadik országba nem továbbít személyes adatot.

5. AZ ADATOK BIZTONSÁGA

Az Adatkezelő a személyes adatok biztonsága érdekében olyan technikai, valamint eljárási szabályokat alkalmaz, amelyek megakadályozzák az ezen adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését.

6. AZ ADATKEZELÉSRE JOGOSULTAK KÖRE

Az adatkezelésre feljogosított az egyéni vállalkozó. Külön adatfeldolgozói megállapodás alapján adatkezelésre jogosult lehet az egyéni vállalkozó munkavállalója.

7. ÉRINTETTI JOGOK

 • hozzáféréshez való jog;
 • tájékoztatáshoz való jog;
 • helyesbítéshez való jog;
 • törléshez való jog;
 • az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • adathordozhatósághoz való jog;
 • tiltakozáshoz való jog.

8. ÉRINTETTI JOGOK RÉSZLETEZÉSE:

 • Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van,                        az Adatkezelő a hozzáférés biztosítása mellett tájékoztatja az Érintettet a kezelt adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés címzettjeiről, vagy a címzettek kategóriájáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól, az érintetti jogok gyakorlásáról (így arról, hogy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen), a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) történő panasz bejelentési jogról, az adatok forrásáról, valamint az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is.

 • Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Amennyiben az Adatkezelő által kezelt személyes adatok helyesbítése szükséges, úgy az Érintett írásban (postai úton, vagy e-mailen keresztül) kérheti az adatok helyesbítését a helyes adat megjelölésével. Az Érintett köteles az Adatkezelő által kezelt bármely személyes adatában bekövetkezett változást az Adatkezelőnek írásban (postai úton vagy e-mailen keresztül) legkésőbb a változást követő 5 napon belül bejelenteni.

 • Törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje a GDPR 17. cikkében meghatározott esetekben, így ha:

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

  az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását,                                                  és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok                       az adatkezelésre, vagy az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; a személyes adatokat jogellenesen kezelték;   a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  

Abban az esetben, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatokat, az Érintett törléshez való jogának gyakorlása esetén az Adatkezelő megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket, hogy tájékoztassa a további adatkezelőket arról, hogy az Érintett kérelmezte tőlük személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 • Az adatkezelés korlátozhatóságához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes;
 • az adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.
 • Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha:

 • az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul
 • az adatkezelés automatizált módon történik.
 • Tiltakozáshoz való jog 

Az Érintett tiltakozhat a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, mely esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők tovább.

Az Érintett a fentiekben felsorolt jogai gyakorlásával kapcsolatban jogosult az Adatkezelőhöz fordulni az alábbi elérhetőségek egyikén:

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul                                         az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti                  a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét. Hozzájárulását      a fent megjelölt címen, illetve e-mail útján megküldött nyilatkozatával vonhatja vissza. 

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, adja meg a tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

9. AZ ADATVÉDELMI FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ, BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

Az Érintettek panasszal élhetnek az adatkezeléssel kapcsolatosan a Nemzeti Adatvédelmi                     és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), melynek elérhetőségei az alábbiak:

– postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

– cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

– telefonszám: +36 (1) 391-1400

– fax: +36 (1) 391-1400

– e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

– honlap: http://naih.hu

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a panasz bejelentésén túl Ön jogosult az adatainak jogszabályba ütköző kezelésével kapcsolatosan bírósághoz fordulni, ezen jogával a lakó-vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt élhet. Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben                          az adatkezelő a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírásokat megsérti és ezzel Önnek kárt okoz, kárának megtérítését, míg személyiségi jogának megsértése esetén sérelemdíjat követelhet.